pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 42-270 Kłomnice, Kłomnice,

Kiedy:
20 Maj 2020 całodniowy
2020-05-20T00:00:00+02:00
2020-05-21T00:00:00+02:00

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2020 r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę pod adresem Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 CZĘSTOCHOWA w sali nr 22, odbędzie się
pierwsza licytacja
nieruchomości położonej pod adresem: 42-270 Kłomnice, Kłomnice, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00162479/3, będącej własnością dłużnika: Agnieszka Kisiel.
Nieruchomość gruntowa, o przeznaczeniu rolniczym, działki nr 1172, 2925, 759 ,791 obręb ewidencyjny Kłomnice, łączna powierzchnia 1,6100 ha. Działki stanowią zorganizowaną całość wyłącznie pod względem prawnym, działki rozproszone. Działki stanowią cześć rozległego kompleksu gruntów rolnych, działki o kształcie prostąkata i przybliżonych wymiarach: działka nr 759: 240m x 5,30m; działka nr 791: 250m x11,50m; działka nr 1172: 310m x30m; działka nr 2925: 430m x 8m. Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze: działka nr 759: użytki zielone, oznaczenie ŁV powierzchnia 0,1600 ha.; działka nr 791: użytki zielone, oznaczenie ŁV powierzchnia 0,1900 ha.; działka nr 1172: użytki zielone, oznaczenie ŁV powierzchnia 0,9700 ha.;działka nr 2925: Użytki zielone, ŁIV, powierzchnia 0,1800 ha, las ŁIV powierzchnia 0,1100 ha.
Na dzień sporządzenia opisu i oszacowania nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą rady Gminy Kłomnice z 31-03-2016r.,nr 129.XXII.2016, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice nieruchomość oznaczona jest symbolem: działka nr 759: R, działka nr 791: R/ZL, działka nr 1172: R i WS/Z działka nr 2925: ZL. Gdzie: R- tereny rolnicze; R/ZL- tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia; WS/Z – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, wraz z zielenią towarzyszącą; ZL – tereny zieleni.
Suma oszacowania wynosi 22 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 16 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 19-05-2020r. z podaniem sygnatury KM 615/17. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski SA 73105011421000002340055702
Wadium powinno być uznane na koncie depozytowym komornika najpóźniej w dniu 19-05-2020r. do godz. 23:59.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 15.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: XV Co 4949/17).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodaj komentarz