FAQ

Most frequent questions and answers

Komornik sądowy bez wątpienia przetwarza dane osobowe w znacznej ilości, o szczególnym charakterze, często także dane podlejące szczególnej ochronie (np. dane o stanie zdrowia czy wyrokach skazujących), z uwagi już na powyższy aspekt należałoby stwierdzić, iż powołanie Inspektora Ochrony Danych jest konieczne. Mając dodatkowo na uwadze obowiązującą ustawę o komornikach sądowych, która jednoznacznie definiuje komornika jako organ władzy publicznej (funkcjonariusz publiczny), jednoznacznie należy stwierdzić, iż każdy komornik sądowy ma obowiązek powołać Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w przepisach RODO, określających grupę organów i podmiotów publicznych, posiadających ten obowiązek.

 

Brak wyznaczenia i zarejestrowania Inspektora Ochrony Danych wbrew ciążącemu obowiązku podlega karze administracyjnej w wysokości do wysokości maksymalnej 10 000 000 euro.

Komornik sądowy nie może być Inspektorem Ochrony Danych, przede wszystkim dlatego, że jest on Administratorem Danych Osobowych, a funkcje te się wzajemnie wykluczają. 

Należy pamiętać, iż jednym z kluczowych zadań IOD jest kontrola procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w kancelarii. Niedopuszczalnym zatem jest, aby funkcje IOD sprawował sam Ado (komornik), z uwagi na fakt, że w przeciwnym razie doszłoby do sytuacji, w której IOD monitorowałby samego siebie w zakresie przetwarzania danych osobowych. Z przepisów RODO jasno wynika, że IOD powinien być osobą bezpośrednio podlegającą kierownictwu podmiotu przetwarzającego dane osobowe, ale nie jego członkiem. Ponadto podkreślenia wymaga, że funkcji IOD powinna zostać zapewniona niezależność organizacyjna.

Dokonując wyboru osoby do pełnienia funkcji IOD, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, na kryteria, którym powinien on spełniać wskazanych w treści RODO, mianowicie chodzi przede wszystkim o odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz umiejętność wypełniania zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Nieodpowiedni wybór IOD może stanowić niezgodność z przepisami RODO a co za tym idzie z karą administracyjną pieniężną.  Pytanie też, jak dana osoba poradzi sobie z obowiązkami IOD o  których mogą Państwo poczytać w zakładce : https://suasponte.pl/index.php/rodo-fakty-dla-ks/