46-380 Dobrodzień, Szkolna 4, Szemrowice

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

46-380 Dobrodzień, Szkolna 4, Szemrowice

14 maja

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1L/00043928/6

page1image2716327264 page1image2716327680 page1image2716327968

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnie Maciej Rajczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2019r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie 46-300 OLESNO, ul. Sądowa 3 sala 4 odbędzie się druga licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: Roman Miozga
położonej: 46-380 Dobrodzień, Szkolna 4, Szemrowice,

dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1L/00043928/6

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 125 m2 oraz budynkami gospodarczymi o pow. użytkowej ogólnej 574 m2, położona w Szemrowicach gmina Dobrodzień, przy ul. Szkolnej 4, na dz. ew. nr 1222/116, 1361/116 o pow. łącznej 0,2166 ha, KW nr OP1L/00043928/6.

Suma oszacowania wynosi 259 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 172 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala – Wydział Bankowości Transakcyj 54 20300074 5320 0000 3000 2917 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania wraz z operatem szacunkowym na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji przesłane zostaną do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Oleśnie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły

Data:
14 maja